13 marca w stolicy Dolnego Śląska mieliśmy przyjemność gościć liderkę naszego stowarzyszenia, Barbarę Nowacką. Wizyta wybitnej polityczki cieszyła się sporym zainteresowaniem. Podczas konferencji prasowej w Rynku, z udziałem działaczy Inicjatywy Polska, poruszony został temat przeprowadzonej przez wrocławski oddział akcji "Dzieciaki bez biletów", zakończonej złożeniem 5 tysięcy podpisów. Kolejnym tematem były planowane na najbliższe miesiące debaty cykliczne "Porozmawiajmy o Wrocławiu" oraz plany na zbliżające się wybory samorządowe. O konieczności budowania lewicowej alternatywy dla obecnej władzy mówiła Barbara Nowacka w wywiadzie w Radiu Wrocław, oraz podczas spotkania z działaczami i sympatykami szeroko pojętej lewicy, zorganizowanego w Hotelu Tumskim.

Z tego, co słyszymy z wrocławskiego ratusza, jest duża szansa, że zostanie ten projekt przyjęty od 1 września 2018 roku i dzieci będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. To jest realna polityka. Trzeba pamiętać, że próg dla inicjatyw obywatelskich we Wrocławiu jest kuriozalnie wysoki, żeby 5 tys. podpisów trzeba było do inicjatywy obywatelskiej - mówiła mieszkańcom Barbara Nowacka
Uważamy, że nadszedł czas na zmiany w naszym kraju. Zmiany, które odpowiedzą na wyzwania nierówności, wykluczenia, niepewności. Historia ostatnich dziesięcioleci pokazuje, że nie udało nam się zbudować Rzeczypospolitej jako państwa w pełni demokratycznego i sprawiedliwego dla wszystkich obywatelek i obywateli bez względu na ich pozycję społeczną i sprawność, płeć i orientację seksualną, rasę, narodowość, światopogląd i religię. Zmiany są więc konieczne. Potrzebujemy nowej kultury politycznej. Nikt nie zbuduje jej za nas i bez nas.
 
Dzisiejsza rzeczywistość Polski i Europy uświadamia nam, jak nigdy wcześniej, że o demokrację należy dbać każdego dnia, wzmacniając jej mechanizmy i nie dopuszczając do jej degeneracji. Tylko samodzielni i odpowiedzialni obywatele i obywatelki, troszczący się o lokalne społeczności i o całość naszego państwa, myślący krytycznie, zadający pytania, dociekający prawdy, domagający się wyższych standardów od polityków, mogą uchronić nas przed autorytarnymi zapędami władzy.
My członkinie i członkowie Inicjatywy Polska, podobnie jak większość Polek i Polaków, mamy dość polityki opartej na bylejakości, korupcji, pogardzie i strachu, służącej grupom interesów, dzielącej społeczeństwo. Dziś jedyny właściwy wybór to polityka odpowiedzialna, wzmacniająca demokrację, respektująca zasady państwa prawa, budująca kapitał społeczny, wsłuchana w głos obywateli, wytyczająca nowe kierunki rozwoju, dbająca o zagrożone wykluczeniem grupy, budująca gospodarkę opartą na sojuszu wiedzy i kreatywności z pracą. Polki i Polacy potrafią tworzyć taką politykę!
Polska dziś nie potrzebuje rewolucji i kolejnych edycji Rzeczpospolitej, ale reform: powszechnie akceptowanych, rozsądnych i otwartych na stające przed nami wyzwania. Ich realizacja w obecnych czasach naznaczonych zagrożeniami dla demokracji, stabilizacji i bezpieczeństwa międzynarodowego wymaga nowego podejścia do postulatów historycznie ważnych dla ruchów postępowych. Procesów ekonomicznych, potrzeb społecznych, wyzwań ekologicznych i masowych migracji nie da się już traktować rozłącznie. Dlatego potrzebujemy odpowiadających zachodzącym szybko zmianom form współpracy, podejmowania decyzji i dystrybucji zasobów.
Polska i Europa zasługują dziś na nowy początek. Z radością rejestrujemy budzenie się w wielu krajach Europy obywatelskich inicjatyw podobnych do naszej. Inicjatywy te wyrastają ze świadomości, że nowej kultury politycznej nie da się narzucić z góry. Potrzebna jest polityka wyczucia i współczucia, otwarta i zachęcająca do udziału kobiety i mężczyzn, ludzi młodych i seniorów, mieszkańców dużych miast i mniejszych miejscowości. Polityka, która przesunie swoje centrum zainteresowania z telewizji w realny świat życia społecznego. Taka, która przedkłada dialog, moc słów i pomysłów nad obelgi i slogany.
Dlatego nie angażujemy się w licytację na oskarżenia, ale podejmujemy zobowiązanie do działania w imię konkretnych wartości – i z tego zobowiązania będziemy rozliczani. Chcemy współtworzyć państwo, którego atrybutami są:
  • Społeczna gospodarka rynkowa, w której podstawową wartością jest praca za godną płacę i w godnych warunkach; w której każdy zawód darzony jest szacunkiem i każdy czuje się potrzebny; w której praca i współpraca wyzwala energię i buduje kapitał społeczny, a wsparcie dla innowacji, rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości jest cywilizacyjną szansą rozwoju i dobrostanu społeczeństwa; w której sprawiedliwe i przejrzyste podatki budują przekonanie, że postęp i transformacja możliwe są dzięki wkładowi nas wszystkich.
  • Solidarna, odpowiedzialna, progresywna polityka społeczna, która aktywnie przeciwdziała wykluczeniom i wyrównuje szanse; buduje wśród obywatelek i obywateli pewność, że w żadnej trudnej sytuacji życiowej nie zostaną sami; opiera się na roztropnym kierowaniu funduszami pomocowymi i oferuje narzędzia przezwyciężania trudnych sytuacji, bez uzależniania ludzi od ciągłej pomocy instytucji.
  • Szacunek dla praw i potrzeb kobiet i mężczyzn, na miarę wyzwań XXI wieku, jako fundament państwa gwarantującego podstawowe prawa reprodukcyjne, w tym prawo do wolnego wyboru w kwestii aborcji, dostęp do edukacji seksualnej i antykoncepcji oraz ochronę przed przemocą. Wsparcie kobiet i mężczyzn w ich zróżnicowanych potrzebach i w ich swobodnie wybieranych rolach społecznych. Takie same prawa dla osób o różnych orientacjach seksualnych.
  • Miasta przyszłości możliwe dzięki decentralizacji władzy, wzmocnieniu samorządów i samorządności obywatelskiej, wykorzystaniu nowych technologii i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z mieszkańcami i ruchami miejskimi.
  • Powszechny, sprawny system opieki zdrowotnej, oparty na służbie zdrowia w miejscu zamieszkania, czyli medycynie bliskiej ludzi; na zdobyczach nauki, a nie światopoglądzie lekarzy, na zasadzie solidarności, równego dostępu i wzmocnienia głosu pacjenta. Wprowadzający limity czasowe na realizację świadczeń zdrowotnych oraz szeroka profilaktyka – także w przedszkolach i szkołach.
  • Edukacja równych szans i możliwości, uwzględniająca wszystkie grupy wiekowe, ekonomiczne, światopoglądowe, religijne itd. Czerpiąca z najlepszych wzorców światowych i nastawiona na współpracę. Pozwalająca z otwartą głową bez kompleksów i ograniczeń wychodzić naprzeciw wyzwaniom cywilizacyjnym.
  • Kultura i sztuka w centrum uwagi jako klucz do naszej samoświadomości, tożsamości i pamięci. Kultura i sztuka we wszystkich jej dzisiejszych postaciach nie może być cenzurowana czy spychana na margines, ale traktowana na równi ze zdrowiem, edukacją czy obroną.
  • Zrównoważony rozwój, gwarantujący wzmocnienie ochrony przyrody i praw zwierząt. Inwestycje w odnawialne źródła energii. Aktywne poszukiwanie odpowiedzi na wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
  • Silne, świeckie i dobrze zarządzane instytucje państwowe i samorządowe, zbudowane na wzajemnym zaufaniu i niezależne od opcji politycznych; umożliwiające jak najszerszą partycypację obywatelek i obywateli i wykorzystujące ich umiejętności do rozwiązywania problemów: od lokalnych po państwowe. Apolityczne, dobrze wyposażone i umiejętnie zarządzane Wojsko Polskie, zdolne do współpracy europejskiej i światowej. Narzędzia informatyczne i komunikacyjne wzmacniające transparentność działania instytucji, redukujące koszty i gwarantujące wydajność i efektywność w zarządzaniu dobrami wspólnymi.
  • Pogłębiona integracja w ramach Unii Europejskiej, dążąca do odbiurokratyzowania i usprawnienia unijnej administracji; poszerzająca działania wspólnotowe na nowe obszary polityki społecznej oraz obronnej. Równa godność i prawa obywateli Zjednoczonej Europy i jej gości, ich wspólnot i zrzeszeń oraz wszystkich narodów i państw członkowskich.
Dziś nie wskazujemy liderów, nie podajemy gotowych rozwiązań. Oferujemy natomiast platformę wspólnego działania, dla tych, którzy rozumieją, że obecna formuła się wyczerpała i że zmiana jest nieuchronna.
Rozpoczynamy od uruchomienia niewykorzystanych pokładów pomysłów i form współdziałania, inicjując ogólnopolski projekt „IP Lab” – szerokiej sieci miejsc dyskusji i pracy nad konkretnymi rozwiązaniami, czyli lokalnych „laboratoriów” albo „pracowni programowych”. Oferujemy im pomoc organizacyjną i komunikacyjną. Zapraszamy do ich tworzenia wszystkich, którzy chcą wziąć los Polski w swoje ręce i podzielają nasze wartości: równość, solidarność społeczną, wolność światopoglądową, osobistą odpowiedzialność, empatię, gościnność, przejrzystość w działaniu, odwagę i współpracę!

Zgodnie z założeniami Deklaracji Inicjatywy Polska organizujemy spotkania w ramach projektu „IP Lab” a jednym z tematów, który poruszyliśmy na nich to polski wymiar sądownictwa.

Prezydent Duda zaproponował reformę sądownictwa, która wymaga zmian w Konstytucji. To temat, który wywoła kolejne polityczne awantury, a Polki i Polacy nie tego dziś oczekują. Polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje poważnych reform i takie właśnie proponujemy.

W ramach IP Lab, czyli szerokiej sieci miejsc dyskusji – lokalnych „laboratoriów”, rozmawialiśmy o polskim sądownictwie, ponieważ naszym zdaniem, prowadzona dyskusja o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości powinna odbywać się z udziałem szerokiego spektrum partii politycznych, organizacji pozarządowych oraz obywateli.

Z uwagi na to pragniemy wyrazić nasze stanowisko w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. W naszej ocenie reforma Sądu Najwyższego w żaden sposób nie powinna naruszać niezawisłości tej instytucji. Sąd Najwyższy jest najwyższym autorytetem prawnym w Polsce, sądem, do którego trafiają sprawy największej wagi i którego orzeczenia kształtują linię orzeczniczą sądów powszechnych niższego szczebla. Nie można dokonywać zmian polegających na oddaniu władzy nad tym sądem w ręce Ministra Sprawiedliwości, który reprezentuje władzę wykonawczą. Zmiany powinny pójść w kierunku ułatwienia dostępności obywatelek i obywateli RP do tego sądu z jednoczesnym zapewnieniem niezależności sędziów sprawujących funkcje w Sądzie Najwyższym. Główny nacisk zmian powinien być położony na usprawnienie procedur oraz umożliwienie Sądowi Najwyższemu w większym stopniu wydawania wyroków reformujących orzeczenia sądów niższych instancji, tj. zmieniających je, tak, aby odwołujący się nie musieli następnie czekać na kolejne orzeczenia sądów niższych instancji.

Powyższe nasze uwagi odnoszą się także w podobnym zakresie do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Instytucja ta powinna stać na straży niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Jakikolwiek bezpośredni wpływ polityków lub przedstawicieli władzy wykonawczej na Radę może spowodować zachwianie trójpodziału władzy w Polsce. Dlatego konieczne jest, aby wybory członków Rady uwzględniały to, że władza sądownicza powinna być niezależna od pozostałych. Kompetencje Rady powinny wzmacniać poczucie niezawisłości sędziowskiej. Rada poprzez swoje działania powinna budować z jednej strony zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony dawać pewność i rękojmię obrony niezawisłości wymiaru sprawiedliwości przed próbami zawłaszczenia go przez polityków.

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska, włączyło się w tę dyskusję i opracowało propozycje, które usprawnią i przybliżą wymiar sprawiedliwości polskim obywatelkom i obywatelom.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż zło już się wydarzyło w postaci wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowe prawo wbrew zapowiedziom rządzących nie działa de facto na rzecz obywateli i obywatelek, lecz wręcz przeciwnie, naruszając niezawisłość sędziów i poddając ich politycznej weryfikacji działa na obywateli niekorzyść. Opinię tę podziela również Komisja Europejska, która przeszła już do drugiego etapu procedury kontroli praworządności wobec Polski o naruszenie prawa UE.

W związku z powyższym oczekujemy ponownego rozpatrzenia przez większość sejmową obecnego kształtu ustawy o ustroju sądów powszechnych.

W ramach naszego stowarzyszenia opracowaliśmy wstępne propozycje, które nazwaliśmy „Sądy bliżej ludzi”.

Proponujemy:

1) utworzenie w byłych miastach wojewódzkich: wydziałów zamiejscowych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz oddziałów sądów apelacyjnych;

2) uproszczenie i przyspieszenie pracy sądów, m.in. poprzez wprowadzenie możliwości ustalania przez sędziego ze stronami procesu kalendarza sprawy i umożliwienie prowadzenia procesu w kolejne dni robocze, np. od poniedziałku do piątku;

3) przeniesienie spraw rozwodowych do sądów rejonowych;

4) odbiurokratyzowanie sądów – sędziowie powinni zajmować się orzekaniem, a nie czynnościami administracyjnymi;

5) obowiązkowe nagrywanie wszystkich spraw sądowych;

6) utworzenie Krajowego Funduszu Wsparcia Prawnego;

7) obowiązkowa edukacja prawna w szkołach.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na punt 1 naszych propozycji dotyczący utworzenia w byłych miastach wojewódzkich wydziałów zamiejscowych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, wydziały zamiejscowe sądów może tworzyć Prezydent RP na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zwracamy uwagę na to, że obecnie mieszkanki i mieszkańcy byłych miast wojewódzkich mają ograniczony dostęp do sądów administracyjnych. Odległości, często ponad 150 km i wiążące się z tym koszty oraz czas potrzebny na stawienie się w sądzie, bardzo często uniemożliwia obywatelkom i obywatelom w pełni korzystać z wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do sądów powinien być równy dla wszystkich, także pod względem możliwości dojazdu i kontaktu z sądem. Mieszkanki i mieszkańcy mniejszych ośrodków powinni mieć możliwość dochodzenia swoich praw blisko miejsca swojego zamieszkania.

Pragniemy również powołania Krajowego Funduszu Wsparcia Prawnego ponieważ uważamy, m.in. że obecnie przysługująca możliwość skorzystania z adwokata z urzędu w przeważającej ilości przypadków jest usługą niskiej jakości, pogłębiającą nierówny dostęp do sprawiedliwości dla biedniejszych obywateli, których nie stać na profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie zewsząd płyną głosy o tym, iż ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej nie spełniła społecznych oczekiwań.

 

Paulina Piechna-Więckiewicz udzieliła rozmowy znanemu magazynowi Plus Minus. Na pytanie o wartości inicjatywy Polska, warszawska radna odpowiedziała:

Ważne dla nas wartości to równość, solidarność, demokracja, sprawiedliwość społeczna i wolność wyboru. Polska może być różnorodna. To słowo nie należy tylko do prawicy(...)
Tu chodzi o odzyskanie Polski dla różnorodności, Unii Europejskiej i świata. Bardzo szumnie brzmi, ale tak jest.

Dalsza część wywiadu dotyczyła między innymi tego, co bulwersuje warszawiaków i nie tylko, czyli afery reprywatyzacyjnej. Należy zwrócić szczególną uwagę na stanowczość Pauliny Piechny-Więckiewicz w tej sprawie:

Od kilku lat współpracuję ze środowiskami lokatorskimi, ale w sprawie reprywatyzacji jasne jest, że żadna z opcji politycznych w Polsce porządnie się do niej nie wzięła. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz też nie może mówić, że nie wiedziała, co się dzieje, bo lokatorzy cały czas przesyłali do niej dokumenty. Teraz nie powinna mówić, że każdy, kto ją krytykuje, jest z PiS. 80 proc. spraw, które do mnie trafiają jako radnej, to są kwestie mieszkaniowe. Pokazuje to, jak wielki mamy z tym problem.

Cały wywiad można przeczytać TUTAJ

#inicjatywaBYDGOSZCZ stale powiększa się o kolejnych członków, dochodzą do nas kolejne osoby, którym leży na sercu dobro regionu, chcą działać i być częścią ogólnokrajowej siły, która przywróci normalność w Polsce. IP Bydgoszcz przyciąga ludzi o poglądach proeuropejskich, progresywnych.

Realizowany przez nas projekt Dzieciaki Bez Biletów bardzo poruszył bydgoszczan, którzy ochoczo wyrażali poparcie dla tej inicjatywy uchwałodawczej. Mimo komplikacji natury formalnej, nie poddajemy się w walce o darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży z bydgoskich szkół. Koszt wprowadzenia darmowej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych to jedynie około 2% rocznego wpływu z biletów. Takie przesunięcie środków pozwoli rodzinom na pewne oszczędności w domowym budżecie, co szczególnie istotne jest w przypadku gorzej sytuowanych rodzin. Przy dwójce dzieci, można mówić o kwocie rzędu 1000 złotych rocznie.

To jest też szansa dla dzieci z biedniejszych rodzin na naukę w szkołach oddalonych od miejsca zamieszkania, jak również możliwość korzystania z oferty zajęć dodatkowych ośrodków kultury.

W ten prosty sposób pokazujemy też najmłodszym jak istotna jest ochrona środowiska i promocja zbiorowego transportu. O wiele bardziej opłacalna, z punktu widzenia środowiska, jak i domowego portfela, jest komunikacja miejska niż transport indywidualny.

#inicjatywaBYDGOSZCZ była również aktywna podczas protestów bydgoskich medyków. Nasz przedstawiciel, Szymon Wiłnicki, przedstawił ocenę sytuacji w służbie zdrowia, gdzie podsumował największe problemy z punktu widzenia medyków i pacjentów.

Byliśmy również obecni podczas pierwszego w historii Marszu Równości w Toruniu.

Współorganizowaliśmy zbiórki podpisów pod projektem Ratujmy Kobiety 2017.

Obecnie przygotowujemy nowy projekt, który będzie odpowiedzią na potrzeby obywateli naszego miasta. Projekt ten jest szeroko konsultowany z bydgoszczanami.

Projekt Stowarzyszenia Inicjatywa Polska z myślą o najmłodszych, to „Dzieciaki bez biletów”. Cel tej kampanii to bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych.

Poza debatami programowymi zajmujemy się też działaniem, które pokazuje, o jakiej zmianie marzymy. I tak najwięcej naszej energii w terenie pochłania projekt, który nazywamy „dzieciaki bez biletów”, czyli kampania mająca wprowadzić bezpłatną komunikacje miejską dla uczniów szkół podstawowych. Projekt ma wymiar edukacyjny, propaństwowy, wspólnotowy, jest działaniem proekologicznym i stanowi realne wsparcie dla najuboższych rodzin, zwiększając szanse również na dostęp do edukacji. Akcję zainicjowała nasza warszawska radna, Paulina Piechna-Więckiewicz, składając interpelację do prezydent Warszawy - wyjaśnia Barbara Nowacka.

Akcję „Dzieciaki bez biletów” rozpoczęliśmy w 2016 roku. Realizują ją członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska w wielu miastach w kraju, zbierając podpisy pod projektami zmian uchwał. Co przemawia za bezpłatną komunikacją dla uczniów szkół podstawowych? Oszczędność w budżecie domowym i idące za tym wyrównywanie szans – uczniowie mogą w takim samym stopniu korzystać z komunikacji miejskiej, a tym samym na przykład z oferty edukacyjnej pozaszkolnej. To także promocja komunikacji miejskiej - darmowe przejazdy uczniów powinny spowodować wzrost liczby dorosłych pasażerów (rodziców, opiekunów), ponieważ przejazd samochodem stanie się nieopłacalny. Częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej mniej zanieczyszczone powietrze.

W ramach inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety” zbierano również podpisy w województwie lubuskim. Lokalny komitet rozpoczął zbiórkę podpisów kilka dni po zarejestrowaniu ogólnopolskiego komitetu. W Zielonej Górze działacze Inicjatywy Polska zbierali podpisy wspólnie z partią Razem. Zbiórki na zielonogórskim deptaku organizowane były przez Tomasza Łagutko i Marcina Sikorę z Inicjatywy Polska oraz Aleksandrę Czyż i Dawida Kotlarka z partii Razem. Członkom naszego stowarzyszenia i osobom, które nam pomagały udało się zebrać ponad 1000 podpisów.

Inicjatywa Polska w ramach Komitetu Ratujmy Kobiety 2017 przez trzy miesiące zbierała w całej Polsce podpisy pod projektem ustawy. Jak nasze działania przebiegały w Poznaniu, relacjonuje Agnieszka Zawadzka.

 17go stycznia 2018 Inicjatywa Polska wraz z mieszkańcami Wrocławia wzięła udział we wrocławskim proteście przeciwko odrzuceniu przez Sejm RP projektu obywatelskiej ustawy Ratujmy Kobiety.

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, ponad tysiąc osób zgromadziło się na wrocławskim Rynku, aby wyrazić swoje niezadowolenie i dezaprobatę wobec lekkomyślnych i tragicznych w skutkach poczynań opozycji oraz partii rządzącej, która wciąż lekceważy prawa kobiet.

Zmarnowano ponad 400 tys. podpisów - naszych wspólnych podpisów i dlatego wraz z mieszkańcami Wrocławia udaliśmy się przed biuro poselskie PO i Nowoczesnej, aby przypomnieć posłom opozycji, że niewystarczająca liczba głosów zaprzepaściła działania wielu osób, a tłumaczenia „nie wiedziałam, że mój głos może cokolwiek znaczyć” nie są dla nas żadnym usprawiedliwieniem!

Pod wrocławskim biurem PiS oburzone obywatelki i obywatele skandowali m.in. "Nie pomogą wam kordony, gdy suweren jest wkurzony", „Złóżcie projekt!’ czy Polska dla wszystkich!”, upominając się tym samym o prawa człowieka i obywatela – równe dla wszystkich.

Mimo poważnych nastrojów, wspaniale było widzieć w tłumie liczną reprezentację osób starszych oraz tych bardzo młodych. A poza wykrzykiwanymi przez tłum hasłami, niezwykle miło było nam słyszeć także słowa o „jedynej nadziei w ugrupowaniu Barbary Nowackiej

Dziękujemy Wam za zaangażowanie i zabranie głosu w słusznej sprawie. Nie zawiedziemy Was!

#InicjatywaWrocław #RatujmyKobiety #JestInicjatywaJestNadzieja

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Ratujmy Kobiety 2017, na czele którego stoi liderka Stowarzyszenia Inicjatywa Polska – Barbara Nowacka, zostaje reaktywowany między innymi w związku z kolejnymi zapowiadanymi próbami ograniczenia praw kobiet, dotyczących także ograniczenia dostępu do aborcji ze względu na wady płodu.

We wtorek 1 sierpnia 2017 roku do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożyliśmy zawiadomienie o utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017”. Komitet rozpoczął tym samym zbiórkę podpisów pod projektem zakładającym liberalizację przepisów aborcyjnych.

Komitet wspierają przedstawiciele m.in.: Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, Inicjatywy Feministycznej, Partii Zieloni, Partia Razem, a także stowarzyszenia Dziewuchy Dziewuchom, Marsz Godności, Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej i Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Głównymi założeniami projektu Ratujmy Kobiety są: liberalizacja przepisów dopuszczających aborcję, bezpłatna antykoncepcja, nowoczesna edukacja seksualna w szkołach i zakaz manifestacji antyaborcyjnych przed szpitalami.

Przypomnijmy, że w 2016 roku również zbieraliśmy podpisy pod projektem liberalizującym przepisy zawarte w tak zwanym kompromisie aborcyjnym z 1993 roku. 4 sierpnia 2016 roku Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy kobiety" złożył w Sejmie projekt Ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Podpisało się pod nim 215 100 osób. Projekt wprowadzał liberalizację obecnych przepisów regulujących możliwość przeprowadzania aborcji, regulował powszechny dostęp do antykoncepcji oraz zakładał szeroką edukację seksualną w szkołach, na wszystkich poziomach nauczania.

 

Dzisiejszy dzień zdecyduje o tym, czy jako obywatele będziemy żyć w kraju, w którym o zdrowiu i życiu kobiet będą decydować prawicowi ekstremiści fanatycy oraz hierarchowie kościelni, czy może jednak chcemy Polski demokratycznej, w której wszyscy czujemy się godni i bezpieczni i każdy nasz wybór jest respektowany – mówiła 22 września 2016 roku w Sejmie Barbara Nowacka, prezentując projekt. Projekt został wówczas odrzucony a prace nad zmianą ustawy z 1993 roku przerwane.

 

Więcej informacji na temat Komitetu Ratujmy Kobiety 2017 na stronie www.ratujmykobiety.org.pl

 

Akcja Ratujmy Kobiety Inicjatywa ustawodawcza „Ratujmy Kobiety” jest to projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie. Komitet Ratujmy Kobiety został zarejestrowany 24 lipca 2017 r. i w jego skład weszło wiele organizacji oraz stowarzyszeń walczących o prawa kobiet. Pełnomocniczką komitetu Ratujmy Kobiety jest Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polska.

W ciągu 3 miesięcy wolontariuszkom i wolontariuszom w całej Polsce udało się zebrać ponad 400 tysięcy podpisów. Projekt ten ma na celu normalizację przepisów aborcyjnych w Polsce i dostosowanie ich do norm większości krajów Unii Europejskiej. Projekt zakłada m. in. możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia bez podania powodu. Projekt również zwiększa ogólny dostęp do antykoncepcji oraz przywraca antykoncepcję awaryjną bez recepty. Kolejnym istotnym punktem projektu jest wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Dzięki takiemu rozwiązaniu już od najmłodszych lat dzieci i młodzież będą nauczane o ich seksualności.

Aktualnie czekamy na rozpoczęcie procesu legislacyjnego w Sejmie.